Em có đoạn code này không biết lỗi ở đâu?

Question

Đoạn code dưới đây của em không biết bị lỗi ở đâu nhờ các anh xem giúp ạ.

 

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

p1 = Person("John", 36)

print(p1.name)
print(p1.age)
 

 Em cảm ơn các anh nhiều!

bien
Sat, 11/07/2020 - 16:52
Comments: 0

Answers